แนวคิดการศึกษาโรงเรียนอุนบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2557 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน ในที่ดินของมูลนิธิเด็ก และโครงการสานรัก เอ ไอ เอส สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น พร้อมทำถนน ทำรั้วและถมที่ใหม่ เปิดเป็นอย่างทางการวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 รับเด็กกำพร้า ยากจน ครอบครัวแตกแยก และถูกทอดทิ้งอายุตั้งแต่ 3-6 ปี อยู่ประจำกินนอนรับเด็กได้ 60 คน มี 3 ห้องเรียน ตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 โรงเรียนได้ช่วยเหลือเด็กไปแล้วทั้งหมด 250 คน

โรงเรียนฯ ได้นำ 3 แนวคิดของตะวันตกกับตะวันออกมาปรับใช้ในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็ก ได้แก่

แนวคิดพุทธศาสนา
คือ เป็นการนำหลักสมาธิและกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อปัญญา โดยพิจารณาปัจจัยภายในของตัวเด็กเป็นสำคัญ และเสริมด้วยการจัดสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกให้เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจของเด็ก โดยเชื่อในเรื่องปัจจัยภายในของความเป็นกุศล ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และกระบวนการเรียนรู้ ที่พ้นไปจากการใช้อำนาจบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ ที่เป็นกัลยาณมิตรโดยมีเมตตา กรุณา และปัญญาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และมีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นตัวกำกับตามหลักไตรสิกขา

แนวคิดมอนเตสซอรี่
คือ การให้อิสระในการเลือกเรียนตามความสามารถของเด็ก การยอมรับลักษณะของเด็กแต่ละคน โดยการจัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยเด็ก

แนวคิดซัมเมอร์ฮิล
คือ การให้เสรีภาพในการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก ด้วยการจัดโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติ และการเล่นของเด็ก ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนธรรมชาติของเด็กให้เหมาะสบกับโรงเรียนและครู

เหตุที่เลือก 3 แนวคิด เพราะเชื่อว่าเป็นแนวคิดที่ช่วยพัฒนาเด็กทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะสมองกับหัวใจให้สัมพันธ์กัน จนเกิดสติปัญญา ความสงบและสันติสุขของมนุษยชาติ