โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก


โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ถือเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก ซึ่งเป็นเพียงหน่วยเล็กๆ ของสังคมที่ช่วยเหลือเด็กได้เพียงบางส่วน ยังมีเด็กอีกมากมายที่ยังต้องการความเมตตา และความมีน้ำใจของคนร่วมสังคมเดียวกัน

“เพื่อสนับสนุนสิทธิของเด็กตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก องค์การสหประชาชาติ มุ่งช่วยเหลือเด็กที่ทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ให้มีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือจากเหตุแห่งความยุติธรรมมิใช่จากความสมเพชเวทนา”