ประวัติความเป็นมา

ความสุข ที่เกิดจากการเรียนรู้โดยอิสระ
ความดี ที่เกิดจากการกระทำด้วยตนเอง
ความเก่ง ที่เกิดจากการฝึกฝนจนชำนาญ

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก เปิดอย่างเป็นทางการวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ บนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ในที่ดินของมูลนิธิเด็ก โดยกองทุนสานรักและโครงการสนับสนุนสถาบันครอบครัว สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น พร้อมทำถนน ทำรั้วและถมที่ใหม่

โดยประธานมูลนิธิเด็ก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กับประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นผู้นำพิธีเปิดและมอบอาคาร

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จากกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับเด็กด้อยโอกาส กำพร้า ยากจน ครอบครัวแตกแยก และถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานให้การศึกษา และเลี้ยงดู เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรมมิใช่จากความสมเพชเวทนา โดยเห็นว่าเด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

โดยเด็กอยู่แบบประจำกินนอน รับนักเรียนได้ไม่เกิน ๖๐ คน และให้การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึง ประถมศึกษา ๒ ซึ่งมี ๔ ห้องเรียน โดยชั้นอนุบาลจะเรียนแบบคละอายุ ๓-๖ ปี และชั้นประถมคละอายุ ๖-๘ ปี

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ดำเนินการโดย มูลนิธิเด็ก ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ ๕๕ จึงไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ

โรงเรียนฯ ได้นำ ๓ แนวคิด ของตะวันตกกับตะวันออกมาปรับใช้ในการจัดการและการเลี้ยงดูเด็ก ได้แก่

  • แนวคิดพุทธศาสนา คือ เป็นการนำหลักสมาธิและกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อเกิดปัญญา โดยพิจารณาปัจจัยภายในของตัวเด็กเป็นสำคัญ และเสริมด้วยการจัดสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกให้เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจของเด็กโดยเชื่อในเรื่องปัจจัยภายในของความเป็นกุศลที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการเรียนรู้กับความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ที่พ้นไปจากการใช้อำนาจบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร โดยมีเมตตา กรุณา และปัญญาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และมีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นตัวกำกับตามหลักไตรสิกขา


  • แนวคิดมอนเตสซอรี่ คือ โดยยึดหลักความเชื่อที่ว่าไม่มีใครที่ได้รับการศึกษาโดยคนอื่น ตัวของเขาเองจะต้องเป็นคนทำให้เกิดขึ้นเอง เด็กจะเรียนได้ดีที่สุดโดยการอนุญาตให้เด็กได้ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง


  • แนวคิดซัมเมอร์ฮิล คือ การให้เสรีภาพในการเจริญเติบโตตามวัยของเด็กด้วยการจัดโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติ และการเล่นของเด็กไม่ใช่ปรับเปลี่ยนธรรมชาติของเด็กให้เหมาะสมกับโรงเรียนและครู

เหตุที่เลือก ๓ แนวคิด เพราะเชื่อว่าเป็นแนวคิดที่ช่วยพัฒนาเด็กทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะสมองกับหัวใจให้สัมพันธ์กันจนเกิดสติปัญญา ความสงบและสันติสุขของมนุษยชาติ

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลฯ ยังจัดกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สอดคล้องกับอารมณ์และสติปัญญาของเด็ก

เมื่อเด็ก ๆ จบชั้นอนุบาลแล้ว จะถูกส่งไปเรียนต่อระดับประถมศึกษาตามความเหมาะสม และสภาพปัญหาของเด็ก แต่ละคน