อุปการะเด็ก

รายละเอียดในการอุปการะเด็ก โครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก – มูลนิธิเด็ก


  • แจ้งรับอุปการะเด็กเป็นงวด ๆ ละ 6 เดือน โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนง ส่งมาให้ทางโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรักทราบ ทั้งในกรณีที่บอกอุปการะเด็กครั้งแรก และครั้งต่อ ๆ ไป
  • ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่ออุปการะเด็กเดือนละ 500 บาท ต่อเด็ก 1 คน หรือมากกว่านั้น โดยส่งเงินเป็นรายเดือน ๆ ละ 500 บาท หรือจัดส่งครั้งเดียว ( 6 เดือน ) 3,000 บาท ก็ได้
  • เมื่อท่านแจ้งความจำนงบอกรับอุปการะเด็กครั้งแรก ทางโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก จะจัดส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายไปให้ท่านโดยเร็วที่สุด
  • หลังจากท่านได้รับประวัติเด็กแล้ว อีก 6 เดือนต่อมาทางโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก จะจัดส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมรูปถ่าย ของเด็กคนที่ท่านอุปการะไปให้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะอุปการะเด็กต่อ ท่านสามารถแจ้งความจำนงมาที่มูลนิธิเด็กได้
  • ในกรณีที่เด็กคนที่ท่านอุปการะอยู่นั้น พ้นจากความดูแล ของโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ทางโรงเรียนอนุบาลจะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับส่ง ประวัติเด็กคนใหม่ไปแทน เพื่อให้ท่านพิจารณา และตัดสินใจว่าจะบอกรับอุปการะในงวดต่อไปหรือไม่
  • เด็กคนหนึ่ง ๆ นั้นจะต้องมีผู้อุปการะรายอื่น ๆ ร่วมอุปการะด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของเด็กแต่ละคนที่โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก รับภาระอยู่
  • ถ้าท่านไปเยี่ยมเด็กกรุณาอย่าถามเรื่องเก่า ๆ ที่เป็นปมด้อยของเด็กเพราะหลายเรื่องเด็กอยากจะลืมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่